จากความร่วมมือตลอดระยะ 4 ปี ระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) และสถาบันไทยพัฒน์ ในการดำเนินโครงการ CSR DAY ด้วยการสนับสนุนขององค์กรธุรกิจชั้นนำที่ดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เป็นผลให้การจัดกิจกรรม CSR DAY เกิดขึ้นในสถานประกอบการทั้งในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วเป็นจำนวนกว่า 300 ครั้ง โดยมียอดผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นมากกว่า 12,000 คน ใน 4 เฟสที่ผ่านมา

ปัจจุบัน โครงการ CSR DAY แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ระดับแรกเป็น CSR DAY for Directors Program ที่เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท ดำเนินการในรูปแบบของการอภิปรายแลกเปลี่ยน (Sharing and Discussion) โดยสามารถบรรจุเป็นหนึ่งในวาระการประชุมของคณะกรรมการและจำกัดเฉพาะผู้บริหารระดับสูงในสถานประกอบการ เนื้อหามุ่งเน้นที่ความเข้าใจในหลักการและขอบเขตของ CSR การวางนโยบาย CSR ที่สอดคล้องกับลักษณะของกิจการ และแนวปฏิบัติ CSR ที่เหมาะสมกับองค์กร ผ่านทางเครื่องมือ Triple Streamline (Principles-Policies-Practices) ระดับที่สองเป็น CSR DAY Program ที่เหมาะสำหรับผู้ดูแลงานด้าน CSR รวมทั้งพนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง มีการพัฒนาเนื้อหาเป็น 3 หลักสูตร คือ หลักสูตร CSR Engagement ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ CSR เบื้องต้นที่ถูกต้องและการมีส่วนร่วมใน CSR กับองค์กร หลักสูตร CSR Report มุ่งเน้นที่การจัดทำรายงานและการเพิ่มคุณค่าการรายงานตามกรอบ GRI และหลักสูตร ISO 26000 ที่ให้แนวการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งองค์กรตามมาตรฐานสากล

โครงการ CSR DAY เฟส 4 เกิดขึ้น เพื่อสานต่อกิจกรรมที่บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจทั่วไปได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมตลอด 4 เฟสที่ผ่านมา โดยนอกจากจะยังคงกิจกรรมที่ออกแบบไว้สำหรับพนักงานและผู้บริหารทั้ง 2 ระดับ กับ 3 หลักสูตรเดิมแล้ว ยังได้ขยายไปสู่กิจกรรมการเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกในการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน ให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรการเขียนรายงานด้าน CSR ปี 2555 จำนวน 20 บริษัท เพื่อให้องค์กรสามารถริเริ่มจัดทำรายงานฉบับแรก ตามกรอบการรายงานสากลของ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ 3.1 ด้วย