thaipatlogo

“นอกจากกิจกรรมที่ออกแบบไว้สำหรับพนักงานและผู้บริหารทั้ง 2 ระดับ กับ 3 หลักสูตรเดิมแล้ว โครงการ CSR DAY เฟส 4 สำหรับรอบปี 2555-2556 นี้ จะครอบคลุมการเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกในการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน ให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรการเขียนรายงานด้าน CSR ปี 2555 จำนวน 20 บริษัท เพื่อให้องค์กรสามารถริเริ่มจัดทำรายงานฉบับแรก ตามกรอบการรายงานสากลของ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ 3.1 ด้วย”

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์