– ใช้เวลาครึ่งวัน (3 ชั่วโมง)
– เป็นการบรรยายหัวข้อ CSR ที่เหมาะสมกับสถานประกอบการ (learning session)
– มีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพนักงาน (exercise session)
– เสริมการระดมความคิดกิจกรรม CSR ที่สร้างสรรค์สำหรับองค์กร (workshop session)
– ร่วมกันค้นหา CSR Agent เพื่อการขับเคลื่อนงาน CSR ขององค์กร