• CSR DAY for Directors Program เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท
– สามารถบรรจุเป็นหนึ่งในวาระการประชุมของคณะกรรมการ
– ดำเนินการในแบบ Sharing and Discussion ตั้งแต่ 30-90 นาที
– สร้างความเข้าใจในหลักการและขอบเขตของ CSR
– สำรวจแนวนโยบาย CSR ที่สอดคล้องกับลักษณะของกิจการ
– ประเมินแนวปฏิบัติ CSR ที่เหมาะสมกับองค์กร
– เปิดกรอบคิด Triple Streamline กระแสการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน
– หัวข้อพิเศษที่จะกำหนดขึ้นร่วมกับองค์กร (ถ้ามี)

• CSR DAY Program เหมาะสำหรับผู้ดูแลงานด้าน CSR รวมทั้งพนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตร CSR Engagement
– ความรู้ CSR เบื้องต้น (ที่ถูกต้อง)
– อะไรที่ใช่ และไม่ใช่ CSR
– CSR ระดับพนักงาน
– CSR ระดับองค์กร
– จะมีส่วนร่วมใน CSR กับองค์กรได้อย่างไร
– หัวข้อพิเศษที่จะกำหนดขึ้นร่วมกับองค์กร (ถ้ามี)

2) หลักสูตร CSR Report
– CSR Report คืออะไร
– ประโยชน์และความสำคัญของ CSR Report
– การเพิ่มคุณค่าของการทำรายงานจาก Project สู่ Process
– เรียนรู้กระบวนการจัดทำรายงาน 5 ระยะของ GRI
– แนะนำเครื่องมือการทดสอบสารัตถภาพ (Materiality) ของรายงาน
– หัวข้อพิเศษที่จะกำหนดขึ้นร่วมกับองค์กร (ถ้ามี)

3) หลักสูตร ISO 26000
– แนะนำมาตรฐาน ISO 26000: 2010
– 7 หลักการสากลความรับผิดชอบต่อสังคม
– 7 เรื่องหลักที่องค์กรต้องมี (อย่างครบถ้วน)
– 7 แนวปฏิบัติการบูรณการทั่วทั้งองค์กร
– แนะนำ PRODUCE Module การวาง CSR อย่างเป็นระบบ
– หัวข้อพิเศษที่จะกำหนดขึ้นร่วมกับองค์กร (ถ้ามี)

• CSR DAY Coaching Program* เป็นการเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกด้าน CSR Report ในสถานประกอบการ
– เรียนรู้การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน
– เข้าใจกรอบการรายงานสากลของ Global Reporting Initiative (GRI)
– ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายองค์กรกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
– แนวทางการเลือกตัวบ่งชี้การดำเนินงานที่เหมาะสมกับองค์กร
– แนวทางการรวบรวมข้อมูลเพื่อการรายงาน
– การตรวจสอบบริบทความยั่งยืน (Sustainability Context)
– การตรวจสอบความสมบูรณ์ (Completeness) ของข้อมูล
– การประเมินระดับของการรายงาน
– ให้คำปรึกษาโดยทีมที่ปรึกษาที่ได้รับการอบรมและรับรองจาก GRI

 

* เฉพาะองค์กรซึ่งเคยเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ CSR DAY หรือเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรการเขียนรายงานด้าน CSR ปี 2558