– เจ้าของกิจการได้ตระหนักถึงความสำคัญของ CSR และให้การสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– ผู้บริหารได้ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของพนักงานต่อกิจกรรม CSR ขององค์กรอย่างทั่วถึง
– พนักงานได้มีพื้นที่ในการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม