โครงการ CSR Day : ปี 2558

โครงการ CSR DAY ถิอกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 เป็นความริเริ่มของสถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการสร้างให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่พนักงานที่มีต่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) โดยเฉพาะการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่อง CSR และในปี 2558 นี้โครงการได้ดำเนินมาสู่ปีที่ 7 มีกิจกรรมทั้งในรูปแบบของการให้ความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างพนักงาน และระดมความคิดเชิงปฏิบัติการที่ถูกจัดขึ้นในสถานประกอบการ แล้วเป็นจำนวนกว่า 450 ครั้ง รวมจำนวนชั่วโมงกว่า 1,400 ชั่วโมง และมีผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการแล้วเกือบ 20,000 คน

_3624

ผลลัพธ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโครงการ CSR DAY คือ การเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมของพนักงาน ตั้งแต่การสำรวจกิจกรรม CSR ในระดับบุคคล การนำเสนอกิจกรรม CSR ระดับองค์กร และการสร้างความผูกพันร่วมในหมู่พนักงาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนงาน CSR ให้เกิดผลสำเร็จ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยสถานประกอบการหลายแห่งได้นำข้อเสนอกิจกรรม CSR ที่เกิดขึ้นในโครงการ CSR DAY ไปพัฒนาต่อยอดเป็นกิจกรรม CSR ขององค์กร