?> กิจกรรม CSR Day


CSR Day # 46 4.09.09 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

  

      บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกิจกรรม CSR สู่การปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มีการเสนอตัวอย่างการดำเนิน CSR ของพนักงาน จำนวน 74 เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับด้านสิ่งแวดล้อมมีมากที่สุด (ร้อยละ 25.68) รองลงมา คือด้านชุมชน (ร้อยละ 24.32) และด้านเพื่อนร่วมงาน (ร้อยละ 14.86)  สำหรับกิจกรรมในช่วงระดมสมอง ได้มีการเสนอตัวอย่างแนวทาง CSR ขององค์กรที่น่าสนใจ ได้แก่ คืนบัตรเพื่อน้อง ในหัวข้อสิ่งแวดล้อม (The Environment) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) รองลงมาได้แก่ พัฒนาบุคลากรส่วนการขาย ในหัวข้อการกำกับดูแลองค์กร (Organizational Governance) และ 100 ชุมชน 100 โครงการกับ 100 ล้านบาท เพื่อพัฒนาชุมชน ในหัวข้อการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) กิจกรรม CSR Day ครั้งนี้ จัดขึ้นที่ห้องประชุมบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) และมีพนักงานเข้าร่วม 26 คน โดยได้รับการสนับสนุนเครดิตวันซีเอสอาร์จาก บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)

   
      

" เคยได้ยิน CSR มาบ้างแล้ว แต่เราจะรู้แค่ว่า CSR เป็นการออกไปทำประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อชุมชน แต่จริงๆ แล้ว
CSR ไม่ใช่เฉพาะชุมชนภายนอกที่เราต้องออกไปทำ ในที่ทำงานของเราก็สามารถทำ CSR ได้เหมือนกัน จะนำความรู้
ที่ได้จากวันนี้ไปบอกเล่าให้กับเพื่อนๆ buy levitra
priligy online
kamagra online
buy clomid online
buy clomid online
buy propecia
ฟังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในบริษัทเดียวกันหรือต่างบริษัท เพราะเชื่อว่าหลายๆ คนคงยัง
ไม่ทราบในส่วนนี้เหมือนกัน" 
ฟังต่อ 

 

คุณหนึ่งฤทัย ฉ่ำมิ่งขวัญ

  

ภาพบรรยากาศกิจกรรม CSR Day

     
     

          
   

 


CSR Day # 43 1.09.09 บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  

  

      บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)   ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกิจกรรม CSR สู่การปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มีการเสนอตัวอย่างการดำเนิน CSR ของพนักงาน จำนวน 178 เรื่อง แผนก/ส่วนงานมีมากสุด (ร้อยละ 16.85) รองลงมาด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 16.29) และด้านเพื่อนร่วมงาน (ร้อยละ 15.73) สำหรับกิจกรรมในช่วงระดมสมอง ได้มีการเสนอตัวอย่างแนวทาง CSR ขององค์กรที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมสติมา อำลาอุบัติภัย ในหัวข้อการปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour Practices) รองลงมาได้แก่ กิจกรรมสหกรณ์ชุมชน ในหัวข้อการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) และ กิจกรรมนั่ง Bus ลดโลกร้อน ในหัวข้อสิ่งแวดล้อม (The Environment) กิจกรรม CSR Day ครั้งนี้ จัดขึ้นที่ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และมีพนักงานเข้าร่วมจำนวน 55 คน โดยได้รับการสนับสนุนเครดิตวันซีเอสอาร์จาก บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

   
      

" ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เข้าใจว่า CSR คือการที่เราต้องทำให้คนภายนอกมองเห็นว่าเราได้ทำอะไรให้กับสังคม
ที่อยู่รอบตัวเราบ้าง และผมเองติดใจคำว่า CSR ทำได้ทุกวัน จึงทำให้อยากรู้คำนี้มากขึ้น ซึ่งหลังจากที่ได้เข้าอบรม
ในวันนี้ทำให้มองเห็นภาพชัดขึ้นว่าการที่เรานำ CSR มาทำให้ได้ทุกวันเป็นจริงได้ โดยดูจากการใช้คำถามง่ายๆ และ
จากการเล่นเกมต่างๆในกิจกรรมของวันนี้ ซึ่งเราจะนำไปขยายในกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นครับ" 
ฟังต่อ 

 

คุณณรงค์ บัณฑิตกมล

  

ภาพบรรยากาศกิจกรรม CSR Day

     
     

          
   

 


CSR Day # 47 8.09.09 บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด สาขามิตรภูเวียง

  

      บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด สาขามิตรภูเวียง ได้จัดกิจกรรม CSR Day เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552 พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มีการเสนอตัวอย่างการดำเนิน CSR ของพนักงาน จำนวน 234 เรื่อง ที่เกี่ยวเนื่องกับด้านสิ่งแวดล้อมมีมากที่สุด (ร้อยละ 20.51) รองลงมา คือ ด้านชุมชน (ร้อยละ 17.95) และด้านลูกน้อง (ร้อยละ 14.96) สำหรับกิจกรรมในช่วงระดมสมอง ได้มีการเสนอตัวอย่างแนวทาง CSR ขององค์กรที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงาน ในหัวข้อประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน(Human Rights) รองลงมาได้แก่ กิจกรรมต้นกล้า Birth Day ในหัวข้อการปฏิบัติด้านด้านสิ่งแวดล้อม (The Environment) และ กิจกรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ในประเด็นด้านแรงงาน (Labour Practices) กิจกรรม CSR Day ครั้งนี้ จัดขึ้นที่ห้องสันทนาการ ชั้น 2 โรงอาหาร บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) และมีพนักงานเข้าร่วมจำนวน 37 คน โดยได้รับการสนับสนุนเครดิตวันซีเอสอาร์จาก บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม

   
      

" ก่อนหน้านี้ทางบริษัทได้มีการทำ CSR มาตลอด แต่จะเป็น CSR ที่เน้นในด้านการปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม ซึ่งหากโครงการใด
ทำแล้วไม่เห็นผลก็จะเลิกทำ ส่วนโครงการใดทำแล้วได้ผลก็จะทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันนี้เราได้มีโอกาสรับความรู้ CSR ในอีกมุมมอง
หนึ่งซึ่งความรู้ในวันนี้จะช่วยเติมเต็มให้องค์กรสามารถทำ CSR ได้อย่างครบถ้วนมากขึ้น" 
ฟังต่อ 

 

คุณสมจิตร พิมพ์สิงห์
คุณกัลยาณี มนัสกุล

  

ภาพบรรยากาศกิจกรรม CSR Day

     
     

          
   

   


CSR Day # 48 9.09.09 บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด

  

      บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกิจกรรม CSR สู่การปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มีการเสนอตัวอย่างการดำเนิน CSR ของพนักงาน จำนวน 135 เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมมีมากที่สุด (ร้อยละ 22.96) รองลงมามี 2 ด้านที่เท่ากัน (ร้อยละ 15.56) คือด้านเพื่อนร่วมงาน และด้านชุมชน สำหรับกิจกรรมในช่วงระดมสมอง ได้มีการเสนอตัวอย่างแนวทาง CSR ขององค์กรที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรม 5 ส.& EO ในหัวข้อสิทธิมนุษยชน (Human Rights) รองลงมาได้แก่ กิจกรรมอ้อยบริสุทธิ์ (ทั้งกายและใจ) ในหัวข้อการปฏิบัติดำเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices) และ กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในหัวข้อสิ่งแวดล้อม (The Environment) กิจกรรม CSR Day ครั้งนี้ จัดขึ้นที่ห้องประชุมผาเสวย บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์ และมีพนักงานเข้าร่วมจำนวน 26 คน โดยได้รับการสนับสนุนเครดิตวันซีเอสอาร์จาก บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

   
      

"จากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ CSR บอกให้รู้ว่าการดำเนินธุรกิจของเราต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ไม่ทำให้สังคมหรือชุมชนได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินธุรกิจของเรา" 
ฟังต่อ 

 

คุณกฤติมา มาลานนท์

  

ภาพบรรยากาศกิจกรรม CSR Day

     
     

          
   

 


CSR Day # 49 10.09.09  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรุ่น 10

  

       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกิจกรรม CSR สู่การปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ CSR DAY " Share and Care รุ่นที่ 10" เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 โดยพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มีการเสนอตัวอย่างการดำเนิน CSR ของพนักงาน จำนวน 139 เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับด้านเพื่อนร่วมงานมีมากสุด (ร้อยละ 25.18) รองลงมา คือสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 22.30) และสำหรับตัวอย่างกิจกรรม CSR ด้านลูกค้า (ร้อยละ 14.39) สำหรับกิจกรรมในช่วงระดมสมอง ได้มีการเสนอตัวอย่างแนวทาง CSR ขององค์กรที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมมากกว่าคำว่าลูกค้า ในหัวข้อประเด็นด้านผู้บริโภค (Consumer Issues) รองลงมาได้แก่ กิจกรรมเก็บผักตบชวาพาชีวาสุขสันต์ ในหัวข้อสิ่งแวดล้อม (The Environment) ส่วนอีกกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ กิจกรรมการเพิ่มขวัญและกำลังใจแก่พนักงานในองค์กร ในหัวข้อการปฎิบัติด้านแรงงาน (Labour Practices) กิจกรรม CSR Day ครั้งนี้ จัดขึ้นที่ห้อง 1104 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีพนักงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมจำนวน 41 คน โดยได้รับการสนับสนุนเครดิตวันซีเอสอาร์จาก บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)

   

"ก่อนหน้านี้คิดว่าการทำ CSR เป็นการทำกิจกรรมเพื่อชุมชน เป็นการทำเพื่อการตลาด แต่พอได้มาฟังการบรรยาย
ในวันนี้แล้วก็ได้รู้ว่า CSR เป็นมากกว่าการทำเพื่อการตลาด มากกว่าทำเพื่อการประชาสัมพันธ์ และอยากจะบอกว่า
CSR ไม่ใช่แค่เรื่องขององค์กร เพราะจริงๆแล้วในปัจจุบันแต่ละคนสามารถที่จะทำ CSR ได้ด้วยตนเอง เช่น
การดูแลเด็ก สตรี คนชรา การช่วยเหลือกันในการทำงาน การดูแลทุกข์สุขของลูกน้อง ซึ่งเราสามารถเริ่มต้น
ที่ตัวเราเองได้เลย" 
ฟังต่อ 

 

คุณณรงค์รักษ์ มหาปิยศิลป์ 

  

ภาพบรรยากาศกิจกรรม CSR Day

     
     

          
   

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>